For carrying shipping containers, be they 20 or 40 footers.Per a l’arrossegament de contenidors portuaris, ja siguin de 20 o 40 peus.Semirremolque de plataforma para el arrastre de contenedores portuarios, ya sean de 20 o 40 pies.

Recent Projects