• Equipped with sliding tarpaulin roof and sides and with built in bracing belts.
  • This sliding tarpaulin roof allows you to use the upper part of the semi-trailer, to perform loading tasks using a boom crane or travelling crane.

  • Disposen de sostre i laterals de lones corredisses i corretges tensores integrades.
  • Aquest sostre de lona corredís permet alliberar la part superior del semiremolc, per a poder realitzar càrregues mitjançant ploma o pont grua.

  • Provisto con techo y laterales de lonas correderas y correas tensoras integradas.
  • Este techo de lona corredero permite liberar la parte superior del semirremolque, para poder realizar cargas mediante pluma o puente grúa.

Recent Projects