• Equipped with sliding tarpaulin sides and built in bracing belts.
  • These tarpaulins can be moved sideways like a curtain, to make it easier to load and unload particularly voluminous goods.

  • Disposen de laterals amb lones corredisses i corretges tensores integrades.
  • Aquestes lones es poden desplaçar lateralment com una cortina i, d’aquesta forma, facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies especialment voluminoses.

  • Provistos con laterales de lonas correderas y correas tensoras integradas.
  • Estas lonas se pueden desplazar lateralmente como una cortina, para así facilitar la carga y descarga de mercancías especialmente voluminosas.

Recent Projects